Welkom bij Venhoeven Overkappingen & Aluminium Systemen

Algemene voorwaarden

ALGEMENE GARANTIEVERKLARING VOOR  VENHOEVEN OVERKAPPINGEN & ALUMINIUMSYSTEMEN

 

  • 10 jaar op het aluminium
  • 10 jaar op beplating polycarbonaat
  • 5 jaar op de constructie en lakwerk

Garantie ingaande op datum van plaatsing,
te verlenen onder de navolgende bepalingen:

Artikel 1: Duur en omschrijving garantie
Venhoeven Overkappingen en Aluminiumsystemen staat in voor de goede uitvoering van een aangenomen werk ten opzichte van constructie en materiaal, met dien verstande dat door hem voor alle delen welke gedurende een termijn van: 60 maanden voor constructiefouten en lakwerk, na factuurdatum door onvoldoende constructie en/of ondeugdelijk materiaal defect raken, gratis nieuwe delen zullen worden gemonteerd.
Voor het basismateriaal aluminium is een garantietermijn van 360 maanden van kracht als blijkt dat door weersinvloeden aangetast aluminium, oorzaak is van onvoldoende constructie.

.
Artikel 2: Creditering, her levering of reparatie
Bij ondeugdelijke levering heeft Venhoeven de keuze om na franco retournering van de ondeugdelijke zaak de opdrachtgever volledig te crediteren of de ondeugdelijke zaak te repareren, dan wel tot he levering over te gaan.

Opdrachtgever dient ten allen tijde Venhoeven de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.

Artikel 3: Algemene uitsluitingen
Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onjuist onderhoud die zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens opdrachtgever zelf of door derden aangebracht, blijven buiten de garantie. De garantie geldt slechts indien opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Venhoeven  (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld. De garantie is verbonden aan de eerste gebruiker van het product.

Artikel 4: Bijzondere uitsluitingen

Kleine lakbeschadigingen en kleine “schrammen” in lak  zijn niet reclameer baar indien deze bij daglicht vanaf 4 meter met het blote oog niet waarneembaar zijn.

Op wandaansluitingen zoals bijvoorbeeld een gootmontage tegen een muur, wordt geen garantie gegeven op algehele waterdichtheid vanwege mogelijke poreusheid van de wand mits uitgevoerd d.m.v. lood ingeslepen in de muur.

Beschadigingen ontstaan door extern geweld zoals storm, hagel, vuur, hoog water etc. zijn geen onderwerp van garantie.

Aangetaste en/of beschadigde materialen als gevolg van het gebruik van foutieve reinigingsmiddelen, materialen en/of methoden vallen buiten de garantie.

Materialen welke voortdurend blootstaan aan emissiehaarden welke materiaal aantastende stoffen uitstoten dan wel blootstaan aan temperaturen hoger dan 65 graden Celsius, vallen buiten de garantie.

Opdrachtgever controleert de goederen welke hij in ontvangst neemt op beschadigingen. Niet gemelde beschadigingen aan verpakking of goederen op de vrachtbrief vallen buiten de garantie.

 

Artikel 5: Glasbreuk

Op glasbreuk wordt geen garantie gegeven, na montage wordt u in de gelegenheid gesteld om het glas te controleren op breuk en beschadigingen. Indien er geen glasbreuk of beschadigingen geconstateerd worden, vervalt direct de garantie hierop.